09
فروردين

فروش سگ پامرانین

09
مهر
انتخاب نام سگ

انتخاب نام سگ

انتخاب نام سگ

اگر به تازگی اقدام به خرید سگ کردید و یا قصد خرید سگ آپارتمانی را دارید و هنوز برای سگ خود اسمی را انتخاب نکردید و در انتخاب اسم سگ مشکل دارید با ما همراه باشید.

انتخاب کردن نام سگ تصمیم بسیارمهمی ست زیرادرطی عمرش بااین نام زندگی میکندپس بنابراین برای انتخاب نام سگ حتمازمان مناسبی راصرف کنیدودرضمن به مواردی که درزیراشاره میشود توجه کنید

 

1.نام انتخابی برای سگ شما نباید از نظر تلفظ با فرمانهای تربیتی شبیه باشد.

برای مثال کلمه ای مانند سیاه  که بیشتر سیا تلفظ میشود شبیه فرمان بیا میباشد و حیوان خانگی شما را دچار اشتباه میکندکه ایا شما اسم او را صدا کردید یا به سگ فرمان بیا رادادید.

<
09
مهر
اموزش نگهداری سگ

مراقبت پس از خرید و فروش سگ

شرایط نگهداری سگ پس از خرید و فروش سگ:


1. بعد از خرید و فروش سگ -حیوان را در پارک مخصوص خود قرار دهید که صاحب خود را نبیند و وسیله بازی مناسب دراختیارقراردهید